Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

05.07.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСМЕД"

2. Код за ЄДРПОУ: 31841350

3. Місцезнаходження: 04078 м. Київ, вул. Сирецька, 49 Г

4. Міжміський код, телефон та факс: 044 537 35 24, 044 537 35 24

5. Електронна поштова адреса: ceo@cosmed.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://cosmed.ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення

04 липня 2018 року Наглядовою Радою Товариства було прийнято рішення, оформлене протоколом № 260 від 04 липня 2018 року, про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення з Публічним акціонерним товариством "ОТП Банк" Договору про зміну до Договору про надання банківських послуг на суму 7 000 000,00 грн. Вартість активів Товариства станом на 31.12.2017 року - 36 344 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом договору, до вартості активів Товариства становить 19,2604%.

04 липня 2018 року Наглядовою Радою Товариства було прийнято рішення, оформлене протоколом № 260 від 04 липня 2018 року, про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення з Публічним акціонерним товариством "ОТП Банк" Договору про зміну до Договору про надання банківських послуг на суму 2 500 000,00 грн. Вартість активів Товариства станом на 31.12.2017 року - 36 344 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом договору, до вартості активів Товариства становить 6,8787%.

Відповідно до Статуту Товариства значним вважається ,зокрема , правочин щодо отримання Товариством кредиту або позики, незалежно від суми такого кредиту (позики) та вартості майна, що повинні бути передані в заставу для забезпечення повернення кредиту (позики)

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Лавров Вячеслав Веніамінович

05.07.2018

Все документы