Річний звіт емітента цінних паперів за 2015 рік

26.04.2016

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

Соболєва Ганна Олександрівна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСМЕД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

31841350

4. Місцезнаходження

04071м. Київ Подiльськiй р-нм. Київ вул. Хорива, 55-А

5. Міжміський код, телефон та факс

04453735240445373524

6. Електронна поштова адреса

сео@cosmed.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2016


(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"81 (2335)

27.04.2016


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://cosmed.ua/

в мережі Інтернет

26.04.2016

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності


3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб


4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря


5. Інформація про рейтингове агентство


6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди


11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент


12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента


3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом


4) інформація про похідні цінні папери


5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

X

13. Опис бізнесу


14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


5) інформація про собівартість реалізованої продукції


15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів


16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій


19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям


2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду


3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття


4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду


5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року


20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття


21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів


22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів


23. Основні відомості про ФОН


24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН


25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН


26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН


27. Правила ФОН


28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)


30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)


32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)


33. Примітки

До складу змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми: "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - за звiтний перiод емiтент не одержував лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi. "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не брав участi в створеннi юридичних осiб. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - посада корпоративного секретаря не передбачена. "Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства. "Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента (юридичнi особи) " - не надається у зв'язку з вiдсутнiстю. "Процентнi облiгацiї", "Дисконтнi облiгацiї", "Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН)" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за кожним випуском облiгацiй)", "Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за сертифiкатами ФОН)", "Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами))" - не надається в зв’язку з вiдсутнiстю. Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права), "Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за iпотечними цiнними паперами)" - не надається в зв’язку з вiдсутнiстю.
III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСМЕД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 603901

3. Дата проведення державної реєстрації

25.12.2001

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

6000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

77

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.45 Оптова торгiвля парфумними та косметичними товарами

46.46 Оптова торгiвля фармацевтичними товарами

47.75 Роздрiбна торгiвля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спецiалiзованих магазинах

10. Органи управління підприємства


11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "ОТП Банк"

2) МФО банку

300528

3) поточний рахунок

26008001306923

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "ОТП Банк"

5) МФО банку

300528

6) поточний рахунок

26008001306923

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Криворучко Оксана Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи


4) рік народження**

0

5) освіта**

вища не закiнчена

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Ашан Україна", старший комплектувальник

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.05.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Змiни протягом року на цiй посадi вiдбулись за рiшенням засiдання Наглядовой Ради вiд 29.05.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 12 рокiв. Попереднi посади: посади-бригадир вiддiлу; заступник начальника складу Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лавров Вячеслав Венiамiнович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи


4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Генеральна iнвестицiйна компанiя", Генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.05.2015 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом Товариства. Змiни протягом року на цiй посадi вiдбулись, переобрано за рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 29.05.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 21. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кушнiр Ганна Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи


4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Генеральна iнвестицiйна компанiя", брокер. ПрАТ "Готель на Революцiйнiй", Голова правлiння.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.05.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Змiни протягом року на цiй посадi вiдбулись за рiшенням позачергових загальних зборiв, що вiдбулися 29.05.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 8 р. Попереднi посади: ЗАТ "Генеральна iнвестицiйна компанiя", брокер. ПрАТ "Готель на Революцiйнiй", Голова правлiння. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Все документы