Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

25.06.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Космед"

2. Код за ЄДРПОУ

31841350

3. Місцезнаходження

04071, Київ, Хорива 55а

4. Міжміський код, телефон та факс

044 537 35 24

5. Електронна поштова адреса

sdzyuba@cosmed.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.cosmed.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акційII. Текст повідомлення

24.06.2015 року Товариством отримано вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства станом на 22.06.2015 року, згiдно з яким стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
       -  зменшився пакет акцiй фiзичної особи вiд 9 600 000 штук до 0 штук, вiдповiдно розмiр частки             акцiонера до змiни - 40 % , пiсля змiни - 0%.

 

-          збiльшився пакет акцiй емітента вiд 0 штук до 9 600 000 штук, вiдповiдно розмiр частки акцiонера до змiни - 0 % , пiсля змiни - 40%

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.


 

 

 

     

 

Голова правлiння                                                                   

             Соболєва Ганна Олександрівна

 

 

Все документы