Повідомлення про проведення чергових загальних зборів ПрАТ "Космед"

25.02.2019

До увагиакціонерів

Приватногоакціонерного товариства "КОСМЕД"

(далі – Товариство, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Сирецька, 49Г,

ідентифікаційний код 31841350)

Товариство повідомляє про проведення черговихзагальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори), які відбудуться 15 квітня2019 року о 14:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 49 Г, актовий зал.

Реєстраціяакціонерів та представників акціонерів, які прибули для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД»,відбудеться за місцем проведення Загальних зборів 15 квітня 2019 року з 13:00 до 13:45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право научасть у чергових загальних зборах: 24 годин 00 хвилин 09 квітня 2019 року.

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» акціонерам необхідно мати при собі документ, щопосвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчуєособу, та довіреність на право участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД», оформлену у відповідності до законодавства України. Довіреністьна право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою,посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняютьнотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою увстановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринкупорядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах відімені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою наце її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування назагальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодоголосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів іззазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Підчас голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, якпередбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завданнящодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальнихзборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участіта голосування на загальних зборах декільком своїм представникам в межахзагального розміру належного йому пакета акцій.

Під час підготовки до чергових загальних зборівакціонерів ПрАТ «КОСМЕД» акціонери мають правоознайомитися з матеріалами чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» та документами, необхідними для прийняття рішень зпитань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД». Ознайомлення з документами, необхідними дляприйняття рішень з питань порядку денного, відбувається починаючи з датинадіслання даного повідомлення до дати проведення чергових загальних зборів уробочі дні з понеділка по п'ятницю уробочий час з 9.00 до 18.00 за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 49 Г, актовий зал, за заявою на ім'я Голови правління Товариства. В деньпроведення черговихзагальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» ознайомленняакціонерів з матеріалами чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» та документами, необхідними для прийняття рішень зпитань порядку денного, відбувається також у місці проведення чергових загальнихзборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» з 13:00 до 13:45.

Відповідальна особаза ознайомлення акціонерів з документами – Лавров Вячеслав Веніамінович. Додаткову інформацію можливо отримати зателефоном: (044) 537-35-24.

Кожнийакціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальнихзборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД»внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальнихзборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД»,а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів, щодонових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не можеперевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включеннянових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проектирішень з цих питань.

Пропозиціїподаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера,який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, зміступропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/абокласу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складуорганів ПрАТ «КОСМЕД».

Адресавеб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених допроекту порядку денного - cosmed.ua

Загальна кількість акцій таголосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилаєтьсяповідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 08.02.2019 р.загальна кількість простих акцій становить 12 000 000 штук, кількістьголосуючих акцій становить 12 000 000 штук.

Перелікпитань, що виносяться на голосування на Загальних зборах (проект порядку денного):

 1. Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної комісії.
 2. Про обрання голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД».
 3. Про затвердження регламенту проведення зборів та затвердження порядку голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

4. Розглядзвіту Наглядової ради за 2018рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018рік.

5. Розглядзвіту Правління за 2018рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2018 рік.

6. Розглядзвіту Ревізора за 2018рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «Космед» за 2018 рік.

 1. Про затвердження річного звіту ПрАТ «КОСМЕД» за 2018 рік.
 2. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора.
 3. Про обрання ревізора.
 4. Про схвалення укладеного ПрАТ «Космед» договору про зміну №2 до Договору застави № PL 15-173/28-2 від 09/07/2016року з Акціонерним товариством «ОТП Банк».
 5. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «КОСМЕД» шляхом викладення його в новій редакції та

затвердження Нової редакції Статуту ПрАТ «КОСМЕД»

 1. Про затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізора та посадових осіб товариства, а також внесення змін до них
 2. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОСМЕД» за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

14. Прийняттярішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів,порядку, строків та способу їх виплати акціонерам ПрАТ «Космед» з урахуваннямвимог, передбачених законом

Проект рішення щодо першого питання проекту порядку денного

«Про затвердження кількісного складута обрання членів лічильної комісії».

Обрати Лічильну комісію у складі 1 (одна) особа: Голова Лічильної комісіїШолом Аліна Василівна. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні дообрання нового складу Лічильної комісії на наступних Загальних зборахакціонерів.

Проект рішення щодо другого питання проекту порядку денного

«Про обрання голови та секретаря чергових Загальнихзборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД».

Для організації Загальних зборів Товариства обрати:

Головою чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ«КОСМЕД» голову Наглядової ради – Кушнір Ганну Володимирівну.

Секретарем чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ«КОСМЕД» - Царегородцеву Катерину Анатоліївну.

Проект рішення щодо третього питання проекту порядку денного

«Про затвердження регламенту проведення зборів та затвердження порядкуголосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства».

1. Затвердити наступнийрегламент проведення чергових загальних зборів Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядкуденного – до 15 хвилин.

- час для обговорення з питань порядку денного – до 3хвилин.

- час для відповідей на питання– до 3 хвилин.

Для виступів на загальних зборах акціонерів Товаристваслово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, якізареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, Голові тасекретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчогооргану товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особамТовариства.

Усі запитання, звернення по питанням порядку денногозагальних зборів акціонерів Товариства, та записи для надання слова по питаннямпорядку денного, надаються у письмовому вигляді секретарю загальних зборівакціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, домоменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначеннямпрізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідченіїх підписом.

2. Затвердити наступний порядок голосування назагальних зборах акціонерів Товариства:

- голосуванняз питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства проводитьсявиключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникамзагальних зборів акціонерів Товариства для голосування);

- голосування з питань порядку денного відкрито за принципом«одна акція – один голос»;

- обробка бюлетенівдля голосування здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильноїкомісії.

3. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариствапорядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені дляголосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальнихзборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповіднапозначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; б) на ньомувідсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); в) вінскладається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представникакціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіантаголосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, невраховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильноїкомісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчуєтьсяГоловою лічильної комісії.

Проект рішення щодо четвертого питання проекту порядку денного

«Розглядзвіту Наглядової ради за 2018рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018рік»

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018рік.

Проект рішення щодо п’ятого питання проекту порядку денного

«Розглядзвіту Правління за 2018рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2018 рік.»

Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік.

Проект рішення щодо шостого питання проекту порядку денного

«Розгляд звіту Ревізора за 2018рік. Прийняття рішення за наслідкамирозгляду звіту Ревізора ПрАТ «Космед» за 2018 рік.»

Затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за2018 рік.

Проект рішення щодо сьомого питання проекту порядку денного

«Про затвердження річного звіту ПрАТ«КОСМЕД» за 2018 рік».

Затвердитирічний звіт ПрАТ «КОСМЕД» за 2018 рік.

Проект рішення щодо восьмого питання проекту порядку денного

«Про прийняття рішення про дострокове припиненняповноважень Ревізора»

Достроково припинити повноваженняРевізора ПрАТ «Космед» Голик Ольги Борисівни.

Проект рішення щодо дев’ятого питання проекту порядку денного

«Про обранняревізора»

Обрати ревізором ПрАТ «Космед» Голик О.Б.

Проект рішення щодо десятого питання проекту порядку денного

«Про схвалення укладеного ПрАТ«Космед» договору про зміну №2 до Договору застави № PL 15-173/28-2 від 09/07/2016 року з Акціонернимтовариством «ОТП Банк».

Схвалити укладений ПрАТ «Космед»договір про зміну №2 до Договору застави № PL 15-173/28-2 від 09/07/2016 року з Акціонернимтовариством «ОТП Банк».

Проект рішення щодо одинадцятого питання проекту порядку денного

«Про внесеннязмін до Статуту ПрАТ «КОСМЕД» шляхом викладення його в новій редакції та затвердженняНової редакції Статуту ПрАТ «КОСМЕД»».

Внести зміни до Статуту ПрАТ «Космед»шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення Статуту довідповідності з чинним законодавством.

Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «КОСМЕД», узв’язку із внесення змін до Статуту Товариства. Делегувати Голові ПравлінняПрАТ «Космед» право підпису Статуту та доручити Голову правління Лаврова В.В. зправом передоручення проведення державної реєстрації змін до Статуту.

Проект рішення щодо дванадцятого питання проекту порядку денного

«Про затвердженняположень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізора та Посадовихосіб товариства, а також внесення змін до них»

 1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства (додається).
 2. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства (додається).
 3. Внести зміни до Положення про Ревізора Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Ревізора Товариства (додається).
 4. Внести зміни до Положення про Посадових осіб Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Посадових осіб Товариства (додається).
 5. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нові редакції Положення про Наглядову раду, Правління, Ревізора та Посадових осіб Товариства.

Проект рішення щодо тринадцятого питання проекту порядку денного

«Про розподілприбутку і збитків ПрАТ «КОСМЕД» за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом».

Затвердити розподілприбутку і збитків ПрАТ «КОСМЕД» за2018 рік»:

- чистий прибутокТовариства за підсумками діяльності 2018 року у розмірі 7 155814 гривень (Сіммільйонів сто п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот чотирнадцять гривень оо копійок).

- частину чистого прибутку отриманого Товариством запідсумками діяльності у 2018 році урозмірі 1 440 000 гривень (Один мільйон чотириста cорок тисяч 00 копійок) спрямувати на виплатудивідендів за простими іменними акціями.

- 5 715 814 гривень (П’ять мільйонів сімсотп'ятнадцять тисяч вісімсот чотирнадцять гривень 00 копійок) залишити якнерозподілений прибуток за 2018 рік.

- збитків немає.

Проект рішення щодо чотирнадцятого питання проекту порядку денного

«Про затвердження розміру річних дивідендів, порядку,строків та способу їх виплати акціонерам ПрАТ «Космед» з урахуванням вимог,передбачених законом»

1. Здійснитивиплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з частини чистогоприбутку за підсумками діяльності у 2018 році у розмірі 1 440 000 гривень (Один мільйон чотириста cорок тисяч 00 копійок).

2. Виплатудивідендів здійснити безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним упереліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

3. Наглядовій радіТовариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право наотримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначених умов,а також можливість виплати дивідендів частками.

Основні показникифінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

54 541

36 344

Основні засоби (за залишковою вартістю)

4 466

1 945

Запаси

15 460

8 094

Сумарна дебіторська заборгованість

31 172

24 365

Гроші та їх еквіваленти

1 458

1 550

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

16 470

9 239

Власний капітал

23 370

16 139

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

6 000

6 000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

5 658

1 599

Поточні зобов'язання і забезпечення

-

1 500

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

7 156

2 102

Середньорічна кількість акцій (шт.)

12 000 000

12 000 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,60

0,175

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

______________
(підпис)

_________Лавров В.В.____________
(ініціали та прізвище керівника)



25.02.2019р.
(дата)

Все документы