Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

13.12.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСМЕД"

2. Код за ЄДРПОУ: 31841350

3. Місцезнаходження: 04078 м. Київ, вул. Сирецька, 49 Г

4. Міжміський код, телефон та факс: 044 537 35 24, 044 537 35 24

5. Електронна поштова адреса: ceo@cosmed.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://cosmed.ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення

12 грудня 2018 року Наглядовою Радою Товариства було прийнято рішення, оформлене протоколом № 264 від 12 грудня 2018 року, про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме на відкриття Генерального кредитного договору про надання кредитних послуг терміном на три роки та видачі Індевідуальної кредитної угоди в рамках даного Генерального договору з Публічним акціонерним товариством "УКРСИББАНК" на суму 1 500 000,00 грн. Вартість активів Товариства станом на 31.12.2017 року - 36 344 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом договору, до вартості активів Товариства становить 4,1272%.

На засіданні були присутні 100% членів Наглядової Ради Товариства, які у сукупності володіють 3 (троьма) голосами, що становлять 100% від загальної голосів членів Наглядової Ради.

Прогосували:

"За" - 3 (три) голоси, що становлять 100% голосів, які брали участь у засіданні та мають право голосу.

"Проти" - 0 голосів ,що становить 0% голосів, які брали участь у засіданні та мають право голосу.

Відповідно до Статуту Товариства значним вважається ,зокрема , правочин щодо отримання Товариством кредиту або позики, незалежно від суми такого кредиту (позики) та вартості майна, що повинні бути передані в заставу для забезпечення повернення кредиту (позики)

12 грудня 2018 року Наглядовою Радою Товариства було прийнято рішення, оформлене протоколом № 264 від 12 грудня 2018 року, про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме надання в якості застави по Генеральному кредитному договору з Публічним акціонерним товариством "УКРСИББАНК" садового будинку, ринкова вартість якого становить 2 345 056,00 грн. та товарів в обороті, загальна ринкова вартість яких становить 800 000 грн. Вартість активів Товариства станом на 31.12.2017 року - 36 344 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом договору, до вартості активів Товариства становить 8,6535%.

На засіданні були присутні 100% членів Наглядової Ради Товариства, які у сукупності володіють 3 (троьма) голосами, що становлять 100% від загальної голосів членів Наглядової Ради.

Прогосували:

"За" - 3 (три) голоси, що становлять 100% голосів, які брали участь у засіданні та мають право голосу.

"Проти" - 0 голосів ,що становить 0% голосів, які брали участь у засіданні та мають право голосу.

Відповідно до Статуту Товариства значним вважається ,зокрема , правочин щодо отримання Товариством кредиту або позики, незалежно від суми такого кредиту (позики) та вартості майна, що повинні бути передані в заставу для забезпечення повернення кредиту (позики)

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Лавров Вячеслав Веніамінович

13.12.2018

Все документы