Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

30.03.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСМЕД"

2. Код за ЄДРПОУ: 31841350

3. Місцезнаходження: 04078 м. Київ, вул. Сирецька, 49 Г

4. Міжміський код, телефон та факс: 044 537 35 24, 044 537 35 24

5. Електронна поштова адреса: ceo@cosmed.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://cosmed.ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Наказом № 18-К вiд 28 березня 2018 року призначено на посаду головного бухгалтера Давиденко Людмилу Миколаївну, паспорт серiї НК 148688, виданий Козелецьким РВ УМВС України в Чернігівській області. Посадова особа призначена на невизначений строк. Протягом останніх п'яти років обiймала посади: головний бухгалтер ТОВ СП "УКРАФЛОРА", головний бухгалтер ТОВ РСГП "Столичний", головний бухгалтер ТОВ "Оксі Таксі" та заступник головного бухгалтера з податкового обліку ТОВ "Компанія Май Україна". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом акцій Товариства та часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє.

Згiдно Протоколу Наглядової ради № 258 вiд 28.03.2018 року достроково припинено повноваження, члена Правлiння Щербачової Ірини Валеріївни. Посадова особа перебувала на посадi з 14.09.2017 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом акцій Товариства та часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє.

За рішенням засідання Наглядової ради від 28.03.2018 року (протокол №258 від 28.03.2018 р.) було обрано нового члена Правління: Давиденко Людмилу Миколаївну (паспорт серiї НК 148688, виданий Козелецьким РВ УМВС України в Чернігівській області). Протягом останніх п'яти років обiймала посади: головний бухгалтер ТОВ СП "УКРАФЛОРА", головний бухгалтер ТОВ РСГП "Столичний", головний бухгалтер ТОВ "Оксі Таксі" та заступник головного бухгалтера з податкового обліку ТОВ "Компанія Май Україна". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом акцій Товариства та часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє. Строк, на який призначено особу: 3 роки.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Лавров Вячеслав Веніамінович

29.03.2018

Все документы