Повідомлення про проведення загальних зборів

03.03.2018

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства "КОСМЕД"

(далі – Товариство, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Сирецька, 49 Г,

ідентифікаційний код 31841350)

Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори), які відбудуться 16 квітня 2018 року о 14:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 49 Г, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, які прибули для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД», відбудеться за місцем проведення Загальних зборів 16 квітня 2018 року з 13:00 до 13:45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах: 24 годин 00 хвилин 10 квітня 2018 року.

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД», оформлену у відповідності до законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам в межах загального розміру належного йому пакета акцій.

Під час підготовки до чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» акціонери мають право ознайомитися з матеріалами чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД». Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається починаючи з дати надіслання даного повідомлення до дати проведення чергових загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю у робочий час з 9.00 до 18.00 за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 49 Г, актовий зал, за заявою на ім'я Голови правління Товариства. В день проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» ознайомлення акціонерів з матеріалами чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається також у місці проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» з 13:00 до 13:45.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Лавров Вячеслав Веніамінович. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (044) 537-35-24.

Кожний акціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД», а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів, щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів ПрАТ «КОСМЕД».

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - cosmed.ua

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 05.02.2018 р. загальна кількість простих акцій становить 12 000 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 12 000 000 штук.

Перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах (проект порядку денного):

  1. Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної комісії.
  2. Про обрання секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД».
  3. Про затвердження регламенту проведення зборів та затвердження порядку голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства.
  4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Космед» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  5. Розгляд звіту Правління ПрАТ «Космед» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  6. Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово – господарської діяльності ПрАТ «КОСМЕД» за 2017 рік. Прийняття та затвердження висновків за наслідками розгляду звіту.
  7. Про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «КОСМЕД» за 2017 рік.
  8. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОСМЕД» за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

9. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «КОСМЕД» шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Нової редакції Статуту ПрАТ «КОСМЕД»

Проект рішення щодо першого питання проекту порядку денного

«Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної комісії».

Обрати Лічильну комісію у складі 1 (одна) особа: Голова Лічильної комісії Шолом Аліна Василівна. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до обрання нового складу Лічильної комісії на наступних Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення щодо другого питання проекту порядку денного

«Про обрання секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД».

Обрати секретарем чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» Царегородцеву Катерину Анатоліївну.

Проект рішення щодо третього питання проекту порядку денного

«Про затвердження регламенту проведення зборів та затвердження порядку голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства».

1. Затвердити наступний регламент проведення чергових загальних зборів Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин.

- час для обговорення з питань порядку денного – до 3 хвилин.

- час для відповідей на питання– до 3 хвилин.

Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам Товариства.

Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, та записи для надання слова по питанням порядку денного, надаються у письмовому вигляді секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

2. Затвердити наступний порядок голосування на загальних зборах акціонерів Товариства:

- голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування);

- підрахунок голосів щодо кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах здійснюється за принципом «одна акція – один голос»;

- обробка бюлетенів для голосування здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.

3. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується Головою лічильної комісії.

Проект рішення щодо четвертого питання проекту порядку денного

«Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Космед» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

Проект рішення щодо п’ятого питання проекту порядку денного

«Розгляд звіту Правління ПрАТ «Космед» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОСМЕД» за 2017 рік.

Проект рішення щодо шостого питання проекту порядку денного

«Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово – господарської діяльності ПрАТ «КОСМЕД» за 2017 рік. Прийняття та затвердження висновків за наслідками розгляду звіту».

Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово – господарської діяльності ПрАТ «КОСМЕД» за 2017 рік.

Проект рішення щодо сьомого питання проекту порядку денного

«Про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «КОСМЕД» за 2017 рік».

Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «КОСМЕД» за 2017 рік.

Проект рішення щодо восьмого питання проекту порядку денного

«Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОСМЕД» за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом».

Затвердити розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОСМЕД» за 2017 рік»:

- прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 2 102 000 гривень (два мільйона сто дві тисячі) 00 копійок.

- 2 102 000 гривень (два мільйона сто дві тисячі) 00 копійок залишити як нерозподілений прибуток за 2017 рік.

- збитків немає.

За результатами діяльності Товариства у 2017 році фонд виплати дивідендів не створювати.

Проект рішення щодо девятого питання проекту порядку денного

«Про внесення змін до Статуту ПрАТ «КОСМЕД» шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Нової редакції Статуту ПрАТ «КОСМЕД»».

Внести зміни до Статуту ПрАТ «Космед» шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення Статуту до відповідності з чинним законодавством.

Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «КОСМЕД», у зв’язку із внесення змін до Статуту Товариства. Делегувати Голові Правління ПрАТ «Космед» право підпису Статуту та доручити Голові правління Лаврова В.В. з правом передоручення проведення державної реєстрації змін до Статуту.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

______________
(підпис)

_________Лавров В.В.____________
(ініціали та прізвище керівника)03.03. 2018р.
(дата)

Все документы