Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

18.09.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСМЕД"

2. Код за ЄДРПОУ: 31841350

3. Місцезнаходження: 04078 м. Київ, Сирецька, 49 Г

4. Міжміський код, телефон та факс: 044 537 35 24, 044 537 35 24

5. Електронна поштова адреса: ceo@cosmed.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://cosmed.ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Згідно Протоколу Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Космед" №32 від 14.09.2017 року достроково припинені повноваження Голови Наглядової Ради Лаврова Вячеслава Веніаміновича у зв'язку з обранням нового складу Наглядової Ради. Часткою в статутному капіталі володіє - 80,833333%. Розмір пакета акцій амітента, які належать цій особі: 9700000 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді: з 12.09.2016 р.

Достроково припинено повноваження, у зв'язку з обранням нового складу Наглядової Ради члена Наглядової ради Кушнір Ганни Володимирівни, рішення загальних зборів від 14.09.2017 року (протокол №32 від 14.09.2017 р.). Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді: з 12.09.2016 р.

Достроково припинено повноваження, у зв'язку з обранням нового складу Наглядової Ради члена Наглядової ради Царегородцевої Катерини Анатоліївни, рішення загальних зборів від 14.09.2017 року (протокол №32 від 14.09.2017 р.). Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді: з 12.09.2016 р.

Загальними зборами акціонерів від 14.09.2017 року (протокол №32 від 14.09.2017 р.) було обрано членом Наглядової Ради Кушнір Ганну Володимирівну. За рішенням Наглядової Ради Товариства від 14.09.2017 року (протокол № 254 від 14.09.2017 р.) обрано головою Наглядової Ради Кушнір Ганну Володимирівну. За останні п'ять років обіймала посаду- член Наглядової ради, член Ревізійної комісії, Голова правління. Часткою в статутному капіталі не володіє. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Кушнір Г.В. є представником акціонера Лаврова В.В. частка якого в статутному капіталі емітента - 80,833333%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

У зв'язку з обранням нового складу Наглядової Ради було обрано: Членом Наглядової Ради Стасюка Миколу Миколайовича, за рішенням загальних зборів акціонерів від 14.09.2017 року (протокол №32 від 14.09.2017 р.). Інформація про інші посади які обіймав за останніх п'ять років - відсутня. Часткою в статутному капіталі не володіє. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Стасюк М.М. є представником акціонера Лаврова В.В. частка якого в статутному капіталі емітента - 80,833333%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

У зв'язку з обранням нового складу Наглядової Ради було обрано: Членом Наглядової Ради Царегородцеву Катерину Анатоліївну, за рішенням загальних зборів акціонерів від 14.09.2017 року (протокол №32 від 14.09.2017 р.). За останні п'ять років обіймала посаду - керівник відділу по роботі з клієнтами ТОВ "Інтернет Інвест". Часткою в статутному капіталі не володіє. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Царегородцева К.А. є представником акціонера ТОВ "ТАСК-брокер" частка якого в статутному капіталі емітента - 19,166666%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Згiдно Протоколу Наглядової ради № 255 вiд 14.09.2017 року достроково припинено повноваження, члена Правлiння Варави Володимира Володимировича. Посадова особа перебувала на посадi з 26.04.2017 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє.

Рішення про припинення повноважень посадової особи Соболєвої Ганни Олександрівни прийнято засіданням Наглядової Ради, протокол №255 від 14.09.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Няглядової Ради. Посадова особа Соболєва Ганна Олександрівна (Паспорт ТТ338443, виданий Печерським РВ ГУ МВС України в м. Києві 11.05.2016р.), яка займала посаду Голови правління, припинила повноваження. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк ,протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.05.2015р.

Згiдно Протоколу Наглядової ради № 255 вiд 14.09.2017 року достроково припинено повноваження, члена Правлiння Щербачової Ірини Валеріївни. Посадова особа перебувала на посадi з 26.04.2017 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє.

Рішення про обрання посадової особи прийнято Наглядовою Радою ПрАТ "Космед", протокол №255 від 14.09.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової Ради. Посадова особа Лавров Вячеслав Веніамінович , обраний на посаду Голова правління. За останні п'ять років обіймав посаду - голови Наглядової Ради. Часткою в статутному капіталі володіє - 80,833333%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 9700000 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: три роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

У зв'язку з обранням нового складу членів Правління було обрано: членом Правління Волинець Олену Михайлівну, за рішенням засідання Наглядової Ради від 14.09.2017 року (протокол №255 від 14.09.2017р.) За останні п'ять років обіймала посаду - фінонсовий директор та економіст з фінансової роботи. Часткою в статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки.

У зв'язку з обранням нового складу членів Правління було обрано: членом Правління Щербачову Ірину Валеріївну, за рішенням засідання Наглядової Ради від 14.09.2017 року (протокол №255 від 14.09.2017р.) За останні п'ять років обіймала посаду - головного бухгалтера та фінонсового директора. Часткою в статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Лавров Вячеслав Веніамінович

15.09.2017

Все документы