Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

28.04.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСМЕД"

2. Код за ЄДРПОУ: 31841350

3. Місцезнаходження: 04078 м. Київ, Сирецька, 49 Г

4. Міжміський код, телефон та факс: 044 537 35 24, 044 537 35 24

5. Електронна поштова адреса: ceo@cosmed.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://cosmed.ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Згiдно Протоколу Наглядової ради № 249 вiд 26.04.2017 року достроково припинено повноваження, члена Правлiння Яремчук Катерини Юріївни. Посадова особа перебувала на посадi з 19.02.2016 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом акцiй у статутному капiталi Товариства не володiє.

Згiдно Протоколу Наглядової ради № 249 вiд 26.04.2017 року достроково припинено повноваження, члена Правлiння Криворучко Оксани Миколаївни. Посадова особа перебувала на посадi з 29.05.2015 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом акцiй у статутному капiталi Товариства не володiє.

У зв'язку з обранням нового складу членiв Правлiння було обрано:членом Правлiння Щербачову Ірину Валеріївну, за рiшенням засiдання Наглядовой Ради вiд 26.04.2017року (протокол №249 вiд 26.04.2017р). За останнi п'ять рокiв обiймала посади: головного бухгалтера та фінансового директора.Часткою в статутному капiталi не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк,на який призначено особу: 3 роки.

У зв'язку з обранням нового складу членiв Правлiння було обрано:членом Правлiння Вараву Володимира Володимировича, за рiшенням засiдання Наглядовой Ради вiд 26.04.2017року (протокол №249 вiд 26.04.2017р). За останнi п'ять рокiв обiймав посади: завідуючий складом, старший комплектувальник товарів та менеджер у сфері надання інформаційних послуг. Часткою в статутному капiталi не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк,на який призначено особу: 3 роки.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Соболєва Ганна Олександрівна

27.04.2017

Все документы