Річний звіт емітента цінних паперів за 2016 рік

25.04.2017

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

Соболєва Ганна Олександрiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

25.04.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів

за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСМЕД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31841350

4. Місцезнаходження

04078, Україна, Подiльський р-н, м. Київ, вул. Сирецька, 49 Г

5. Міжміський код, телефон та факс

0445373524, 0445373524

6. Електронна поштова адреса

сео@cosmed.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2017

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

79 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

26.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://cosmed.ua/

в мережі Інтернет

25.04.2017

(адреса сторінки)

(дата)
Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки:

Вiдповiдно до п.1 пiдпункту 2) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 не заповнювалась наступна iнформацiя: - Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб; - Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря; - Iнформацiя про рейтингове агенство; - Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв); - Iнформацiя про дивiденди; - Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент; - Опис бiзнесу; - Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.

До складу змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми: 1) Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - за звiтнiй перiод емiтент не одержував лiцензiї (дозволiв) на окремi види дiяльностi; 2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента - емiнент не випускав облiгацiї протягом звiтного року; 3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - емiнент не випускав iншi цiннi папери протягом звiтного року; 4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери - емiнент не випускав похiднi цiннi папери протягом звiтного року; 5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - викуп власних акцiй не вiдбувався; 6) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiя основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнювалась у зв'язку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються, як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 7) Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть Товариством не приймалось. 8) Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї; 9) Роздiл "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" - емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї; 10) Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття - емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї; 11) Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - емiтент не випускав iпотечнi сертифiкати; 12) Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - емiтент не має iпотечнi активи; 13) Основнi вiдомостi про ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН; 14) Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН; 15) Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН; 16) Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН; 17) Правила ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН; 18) Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку - емiтент складає рiчну фiнансову звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку; 19) Текст аудиторського висновку (звiту) - текст аудиторського висновку не надається; 20) Звiт про стан об'єкта нерухомостi ( при закритому (приватному) розмiщеннi цiльових облiгацiй пiдприємств, виконнання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва ) не заповнювався, оскiльки не було розмiщення цiльових облiгацiй пiдприємств, виконнання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва.


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСМЕД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 603901

3. Дата проведення державної реєстрації

25.12.2001

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

6000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

53

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.45 - Оптова торгiвля парфумними та косметичними товарами

46.46 - Оптова торгiвля фармацевтичними товарами

47.75 - Роздрiбна торгiвля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спецiалiзованих магазинах

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "ОТП Банк"

2) МФО банку

300528

Все документы