Повідомлення про проведення річних загальних зборів

14.02.2017

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства "КОСМЕД"

(далі – Товариство, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Сирецька, 49 Г,

ідентифікаційний код 31841350)

Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори), які відбудуться 27 березня 2017 року о 14:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 49 Г, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, які прибули для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД», відбудеться за місцем проведення Загальних зборів 27 березня 2017 року з 13:00 до 13:45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах: станом на 24 годину 21.03.2017 року.

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД», оформлену у відповідності до законодавства України.

Під час підготовки до чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» акціонери мають право ознайомитися з матеріалами чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД». Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається починаючи з дати надіслання даного повідомлення до дати проведення чергових загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю у робочий час з 9.00 до 18.00 за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 49 Г, актовий зал, за заявою на ім'я Голови правління Товариства. В день проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» ознайомлення акціонерів з матеріалами чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається також у місці проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» з 13:00 до 13:45.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Соболєва Ганна Олександрівна. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (044) 537-35-24.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - cosmed.ua

Перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах (проект порядку денного):

  1. Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної комісії.
  2. Про обрання секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД».
  3. Про затвердження регламенту проведення зборів та затвердження порядку голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства.
  4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності ПрАТ «КОСМЕД» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  6. Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово – господарської діяльності ПрАТ «КОСМЕД» за 2016 рік. Прийняття та затвердження висновків за наслідками розгляду звіту.
  7. Про визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «КОСМЕД» на 2017 рік.
  8. Про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «КОСМЕД» за 2016 рік.
  9. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОСМЕД» за 2016 рік.
  10. Про затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

2016рік

2015 рік

Усього активів

31510

38666

Основні засоби

722

593

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

11307

13094

Сумарна дебіторська заборгованість

16681

18139

Грошові кошти та їх еквіваленти

2350

948

Нерозподілений прибуток

7137

12638

Власний капітал

376

Статутний капітал

6000

6000

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

4906

7995

Чистий прибуток (збиток)

1076

5101

Середньорічна кількість акцій (штук)

12000000

24000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)

12000000

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

3000000

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

55

65

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 09.02.2017р. у випуску Бюлетеню "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №27.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

_________
(підпис)

___Соболєва Ганна Олександрівна___
(ініціали та прізвище керівника)


М.П.

___________14.02.2017________________
(дата)


Проект рішення щодо першого питання проекту порядку денного

«Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної комісії».

Обрати Лічильну комісію у складі 1 (одна) особа: Голова Лічильної комісії Шолом Аліна Василівна. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до обрання нового складу Лічильної комісії на наступних Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення щодо другого питання проекту порядку денного

«Про обрання секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД».

Обрати секретарем чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» Царегородцеву Катерину Анатоліївну.

Проект рішення щодо третього питання проекту порядку денного

«Про затвердження регламенту проведення зборів та затвердження порядку голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства».

1. Затвердити наступний регламент проведення чергових загальних зборів Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин.

- час для обговорення з питань порядку денного – до 3 хвилин.

- час для відповідей на питання– до 3 хвилин.

Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам Товариства.

Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, та записи для надання слова по питанням порядку денного, надаються у письмовому вигляді секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

2. Затвердити наступний порядок голосування на загальних зборах акціонерів Товариства:

- голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування);

- підрахунок голосів щодо кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах здійснюється за принципом «одна акція – один голос»;

- обробка бюлетенів для голосування здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.

3. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується Головою лічильної комісії.

Проект рішення щодо четвертого питання проекту порядку денного

«Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

Проект рішення щодо п’ятого питання проекту порядку денного

«Звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності ПрАТ «КОСМЕД» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОСМЕД» за 2016 рік.

Проект рішення щодо шостого питання проекту порядку денного

«Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово – господарської діяльності ПрАТ «КОСМЕД» за 2016 рік. Прийняття та затвердження висновків за наслідками розгляду звіту».

Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово – господарської діяльності ПрАТ «КОСМЕД» за 2016 рік.

Проект рішення щодо сьомого питання проекту порядку денного

«Про визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «КОСМЕД» на 2017 рік».

Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Космед» на 2017 рік , а саме: підвищення конкурентоспроможності, збільшення прибутковості Товариства в інтересах акціонерів Товариства шляхом оптової та роздрібної реалізації косметичної та парфумерної продукції в тому числі фармацевтичних препаратів, експорт та імпорт парфумерних та косметичних засобів, оптова торгівля та експорт сільськогосподарських товарів і сировини, оптова торгівля деревиною та виробів з дерева, в тому числі їх експорт, надання маркетингових, логістичних та інформаційно-консультаційних послуг.

Проект рішення щодо восьмого питання проекту порядку денного

«Про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «КОСМЕД» за 2016 рік».

Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «КОСМЕД» за 2016 рік.

Проект рішення щодо дев’ятого питання проекту порядку денного

«Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОСМЕД» за 2016 рік».

Затвердити розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОСМЕД» за 2016 рік»:

- прибуток Товариства за 2016 рік у розмірі 1 076 000 гривень (один мільйон сімдесят шість тисяч) 00 копійок.

- 1 076 000 гривень (один мільйон сімдесят шість тисяч) 00 копійок залишити як нерозподілений прибуток за 2016 рік.

- збитків немає.

За результатами діяльності Товариства у 2016 році фонд виплати дивідендів не створювати.

Проект рішення щодо десятого питання проекту порядку денного

«Про затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом».

За результатами діяльності Товариства у 2016 році дивіденди акціонерам не нараховувати та не сплачувати.

Голова правління _________________________ Соболєва Г.О.

М.П.


Все документы