Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

07.12.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Космед"

2. Код за ЄДРПОУ: 31841350

3. Місцезнаходження: 04078 м.Київ, вул.Сирецька, 49 Г

4. Міжміський код, телефон та факс: 0445373524, 0445373524

5. Електронна поштова адреса: office@cosmed.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення

05 грудня 2016 року Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення, оформлене протоколом № 245, про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «СУМАТРА ЛТД» договору поставки косметичної продукції на суму 6 000 000,00 грн. Вартість активів Товариства станом на 31.12.2015 року – 33 265 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом договору, до вартості активів Товариства становить 18,0369 %. Згідно Статуту Товариства значним є правочин, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Соболєва Г.О.

05.12.2016

Все документы