Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

05.12.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Космед"

2. Код за ЄДРПОУ: 31841350

3. Місцезнаходження: 04078 м.Київ, вул.Сирецька, 49 Г

4. Міжміський код, телефон та факс: 0445373524, 0445373524

5. Електронна поштова адреса: office@cosmed.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення

01 грудня 2016 року на позачергових Загальних зборах Товариства прийнято рішення, оформлене протоколом № 30, про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у ході його звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення даних позачергових Загальних зборів акціонерів, а саме: кредитні угоди, додатки, додаткові угоди до них, гранична вартість яких не повинна перевищувати

5 000 000,00 грн.; договори застави, іпотеки, додатки та додаткові угоди до них, гранична вартість яких не повинна перевищувати 10 000 000,00 грн.; договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, додатки, додаткові угоди до них, гранична вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000,00 грн. Вартість активів Товариства станом на 31.12.2015 року - 33 265 000,00 грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства становить 60,1232 %.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Соболєва Г.О.

02.12.2016

Все документы