Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

05.12.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Космед"

2. Код за ЄДРПОУ: 31841350

3. Місцезнаходження: 04078 м.Київ, вул.Сирецька, 49 Г

4. Міжміський код, телефон та факс: 0445373524, 0445373524

5. Електронна поштова адреса: office@cosmed.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 01.12.2016 року (протокол №30 від 01.12.2016 року) припинено повноваження, у зв'язку з обранням нового ревізора Тадєєвої Світлани Василівни. Часткою у статутному капіталі не володіє.Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого перебувала на посаді з 19.02.2016 року

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 01.12.2016 року (протокол №30 від 01.12.2016 року) обрано одноособового ревізора Голик Ольгу Борисівну. За останні п'ять років обіймала посаду юрисконсульта. Часткою у статутному капіталі не володіє.Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу: 3 (три) роки

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Соболєва Г.О.

01.12.2016

Все документы