Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

31.10.2016

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО

скликання позачергових загальних зборів акціонерів

Товариство повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори), які відбудуться "01" грудня 2016 року о 14:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 49 Г, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, які прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД», відбудеться за місцем проведення Загальних зборів "01" грудня 2016 року з 13:00 до 13:45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 25.11.2016 року.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД», оформлену у відповідності до законодавства України.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» акціонери мають право ознайомитися з матеріалами позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД». Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається починаючи з дати надіслання даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю у робочий час з 9.00 до 18.00 за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 49 Г, каб. № 1, за заявою на ім'я Голови правління Товариства. В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» ознайомлення акціонерів з матеріалами позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається також у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» з 13:00 до 13:45.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Соболєва Ганна Олександрівна. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (044) 537-35-24.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - cosmed.ua

Перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах (проект порядку денного):

  1. Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної комісії.

2. Про обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД».

3. Про затвердження регламенту проведення зборів та затвердження порядку голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

4. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «КОСМЕД» шляхом викладення його в новій редакції.

5. Про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «КОСМЕД».

6. Про надання згоди на укладення ПрАТ «КОСМЕД» додаткових угод та договорів про внесення змін до договору про надання банківських послуг № CR -15-133/28-2 від 09 липня 2015 року незалежно від їх змісту та уповноваження Голови Правління Товариства на підписання даного договору з Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк».

7. Про надання згоди на укладення ПрАТ «КОСМЕД» додаткових угод та договорів про внесення змін до договору застави №PL 15-173/28-2 від 09/07/2016 року незалежно від їх змісту та уповноваження Голови Правління Товариства на підписання даного договору з Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк».

8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, повноваження щодо прийняття рішень, визначення доцільності укладення значних правочинів, визначення (погодження) істотних умов значних правочинів, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

9. Про дострокове припинення повноважень Ревізора.

10. Про обрання Ревізора.

Голова правління _________________________ Г.О. Соболєва

М.П.

Проект рішення щодо першого питання проекту порядку денного

«Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної комісії».

Обрати Лічильну комісію у складі 1 (одна) особа: Голова Лічильної комісії Кузьменко Альона Володимирівна. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до обрання нового складу Лічильної комісії на наступних Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення щодо другого питання проекту порядку денного

«Про обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД».

Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» Царегородцеву Катерину Анатоліївну.

Проект рішення щодо третього питання проекту порядку денного

«Про затвердження регламенту проведення зборів та затвердження порядку голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства».

1. Затвердити наступний регламент проведення позачергових загальних зборів Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин.

- час для обговорення з питань порядку денного – до 3 хвилин.

- час для відповідей на питання – до 3 хвилин.

Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам Товариства.

Затвердити наступний порядок голосування на загальних зборах акціонерів Товариства:

- голосування з питань № 1-9 порядку денного відкрито за принципом «одна акція – один голос», а голосування з питання № 10 із застосуванням бюлетенів для кумулятивного голосування.

- без підпису акціонера (представника акціонера) бюлетень визнається недійсним.

- акціонер (представник акціонера) повинен зазначити кількість голосів, яку він віддає за кандидата при голосуванні по питанню № 10 порядку денного.

1. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується Головою лічильної комісії.

Проект рішення щодо четвертого питання проекту порядку денного

«Про внесення змін до Статуту ПрАТ «КОСМЕД» шляхом викладення його в новій редакції».

Внести зміни до Статуту ПрАТ «Космед» шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення Статуту до відповідності з чинним законодавством.

Проект рішення щодо п’ятого питання проекту порядку денного

«Про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «КОСМЕД».

Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «КОСМЕД», у зв’язку із внесення змін до Статуту Товариства. Делегувати Голові Правління ПрАТ «Космед» право підпису Статуту та доручити Голові правління Соболєві Г.О. з правом передоручення проведення державної реєстрації змін до Статуту.

Проект рішення щодо шостого питання проекту порядку денного

«Про надання згоди на укладення ПрАТ Космед додаткових угод та договорів про внесення змін до договору про надання банківських послуг № CR -15-133/28-2 від 09 липня 2015 року незалежно від їх змісту та уповноваження Голови Правління Товариства на підписання даного договору з Публічним акціонерним товариством "ОТП Банк"».

Надати згоду на укладення ПрАТ Космед додаткових угод та договорів про внесення змін до договору про надання банківських послуг № CR -15-133/28-2 від 09 липня 2015 року незалежно від їх змісту та уповноважити Голову Правління Товариства на підписання даного договору з Публічним акціонерним товариством "ОТП Банк".

Проект рішення щодо сьомого питання проекту порядку денного

«Про надання згоди на укладення ПрАТ «КОСМЕД» додаткових угод та договорів про внесення змін до договору застави №PL 15-173/28-2 від 09/07/2016 року незалежно від їх змісту та уповноваження Голови Правління Товариства на підписання даного договору з Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк».

Надати згоду на укладення ПрАТ «КОСМЕД» додаткових угод та договорів про внесення змін до договору застави №PL 15-173/28-2 від 09/07/2016 року незалежно від їх змісту та уповноважити Голову Правління Товариства на підписання даного договору з Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк».

Проект рішення щодо восьмого питання проекту порядку денного

«Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів, повноваження щодо прийняття рішень, визначення доцільності укладення значних правочинів, визначення (погодження) істотних умов значних правочинів, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення таких правочинів».

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності , а саме:

- кредитні угоди, додатки, додаткові угоди до них, гранична вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000,00 грн (п’ять мільйонів гривень);
- договори застави, іпотеки, додатки та додаткові угоди до них, гранична вартість яких не повинна перевищувати 10 000 000,00 грн (десять мільйонів гривень);

- договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, додатки, додаткові угоди до них, гранична вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000,00 грн (п’ять мільйонів гривень).

2. Протягом одного року, з дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, надати повноваження Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів ПрАТ "Космед" за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

3. Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження згоди Наглядовою радою Товариства на їх вчинення.

4. Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Голову Правління Товариства Соболєву Г.О.

Проект рішення щодо дев’ятого питання проекту порядку денного

«Про дострокове припинення повноважень Ревізора»

Достроково припинити повноваження Ревізора.

Проект рішення щодо десятого питання проекту порядку денного

«Про обрання Ревізора»

Кумулятивне голосування.

Голова правління _________________________ Г.О. Соболєва

М.П.


Все документы