Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

17.10.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Космед"

2. Код за ЄДРПОУ: 31841350

3. Місцезнаходження: 04078 м.Київ, вул.Сирецька, 49 Г

4. Міжміський код, телефон та факс: 0445373524, 0445373524

5. Електронна поштова адреса: office@cosmed.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення

12 жовтня 2016 року Наглядовою Радою Товариства було прийнято рішення, оформлене протоколом №241 від 12 жовтня 2016 року, про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення з Публічним акціонерним товариством "ОТП Банк" договору застави на загальну суму 3 000 000 грн. Предметом застави є товари в обороті, загальна ринкова вартість яких становить 3 000 тис. грн.

Вартість активів Товариства станом на 31.12.2015.року - 33265 тис грн.

Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом договору, до вартості активів Товариства становить 9,01848 %.

Відповідно до Статуту Товариства значним вважається, зокрема, правочин щодо передачі в заставу основних засобів Товариства та інших активів Товариства (у тому числі товарів) що належить Товариству.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Соболєва Г.О.

13.10.2016

Все документы