Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

13.09.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Космед"

2. Код за ЄДРПОУ: 31841350

3. Місцезнаходження: 04071 м.Київ, вул.Хорива, 55 а

4. Міжміський код, телефон та факс: 0445373524, 0445373524

5. Електронна поштова адреса: ceo@cosmed.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Згiдно Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Космед» № 29 вiд 12.09.2016 року достроково припиненi повноваження Голови Наглядової ради Лаврова В’ячеслава Венiамiновича у зв"язку з обранням нового складу Наглядової Ради . Часткою в статутному капiталi володiє - 80,833333%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 9700000 акцiй. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого перебував на посадi : з 19.02.2016 р.

Достроково припинено повноваження, у зв"язку з обранням нового складу Наглядової Ради члена Наглядової ради Кушнiр Ганни Володимирiвни, рiшення загальних зборiв вiд 12.09.2016 р. (протокол №29 вiд 12.09.2016 р). Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого перебувала на посадi: з 19.02.2016 р

У зв'язку з обранням нового складу Наглядової Ради достроково припинено повноваження члена Наглядової ради ТОВ "ТАСК-брокер" за рiшенням загальних зборiв вiд 12.09.2016 р. (протокол №29 вiд 12.09.2016).Часткою в статутному капiталi володiє- 19,166666. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:2300000. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 19.02.2016 р.

Загальними зборами акцiонерiв вiд 12.09.2016 року (протокол №29 вiд 12.09.2016 р.) було обрано членом Наглядової Ради Лаврова Вячеслава Венiамiновича. За рiшенням Наглядової Ради Товариства вiд 12.09.2016 року(протокол №239 вiд 12.09.2016 р)обрано головою Наглядової Ради Лаврова Вячеслава Венiамiновича . За останнi п"ять рокiв обiмав посаду- голови Наглядової Ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Часткою в статутному капiталi володiє- 80,833333 % .Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 9700000 акцiй. Строк, на який призначено особу :3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

У зв'язку з обранням нового складу Наглядової Ради було обрано :Членом Наглядової Ради Кушнiр Ганну Володимирiвну , за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.09.2016 року (протокол № 29 вiд 12.09.2016 р.).За останнi п"ять рокiв обiймала посаду-член Наглядової ради,член Ревiзiйної комiсiї, Голова правлiння.Часткою в статутному капiталi не володiє.Строк,на який призначено особу: 3 роки. Кушнір Г.В. є представником акціонера Лаврова В.В. частка якого в статутному капiталi емутента- 80,833333 %

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

У зв'язку з обранням нового складу Наглядової Ради було обрано :Членом Наглядової Ради Царегородцеву Катерину Анатоліївну , за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.09.2016 року (протокол № 29 вiд 12.09.2016 р.).За останнi п"ять рокiв обiймала посаду ТОВ «Інтернет Інвест», посада – керівник відділлу по роботі з клієнтами.Часткою в статутному капiталi не володiє.Строк,на який призначено особу : 3 роки. Царегородцева К.А. є представником акціонера ТОВ "ТАСК-брокер" частка якого в статутному капiталi емутента- 19,166666%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Соболєва Г.О.

13.09.2016

Все документы