Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

10.08.2016

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Космед"

(далі – Товариство, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Хорива, 55-а,

ідентифікаційний код 31841350)

Товариство повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори), які відбудуться "12" вересня 2016 року о 14:00 годині за адресою: м. Київ, вул.Хорива, 55-а, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, які прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД», відбудеться за місцем проведення Загальних зборів "12" вересня 2016 року з 13:00 до 13:45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 08.08.2016 року.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД», оформлену у відповідності до законодавства України.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» акціонери мають право ознайомитися з матеріалами позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД». Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається починаючи з дати надіслання даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю у робочий час з 9.00 до 18.00 за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55-а, каб. № 2, за заявою на ім'я Голови правління Товариства. В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» ознайомлення акціонерів з матеріалами позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається також у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» з 13:00 до 13:45.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Соболєва Ганна Олександрівна. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (044) 537-35-24.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - cosmed.ua

Перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах (проект порядку денного):

  1. Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної комісії.

2. Про обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД».

3. Про затвердження регламенту проведення зборів та затвердження порядку голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

4. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «КОСМЕД» шляхом викладення його в новій редакції.

5. Про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «КОСМЕД».

  1. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КОСМЕД».
  2. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КОСМЕД».

Голова правління _________________________ Г.О. Соболєва

М.П.

Проект рішення щодо першого питання проекту порядку денного

«Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної комісії».

Обрати Лічильну комісію у складі 1 (одна) особа: Голова Лічильної комісії Кузьменко Альона Володимирівна. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до обрання нового складу Лічильної комісії на наступних Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення щодо другого питання проекту порядку денного

«Про обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД».

Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» Чупрія Сергія Васильовича.

Проект рішення щодо третього питання проекту порядку денного

«Про затвердження регламенту проведення зборів та затвердження порядку голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства».

1. Затвердити наступний регламент проведення позачергових загальних зборів Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин.

- час для обговорення з питань порядку денного – до 3 хвилин.

- час для відповідей на питання – до 3 хвилин.

Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам Товариства.

Затвердити наступний порядок голосування на загальних зборах акціонерів Товариства:

- голосування з питань № 1-6 порядку денного відкрито за принципом «одна акція – один голос», а голосування з питання № 7 із застосуванням бюлетенів для кумулятивного голосування.

- без підпису акціонера (представника акціонера) бюлетень визнається недійсним.

- акціонер (представник акціонера) повинен зазначити кількість голосів, яку він віддає за кожного кандидата при голосуванні по питанням № 7 порядку денного.

1. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується Головою лічильної комісії.

Проект рішення щодо четвертого питання проекту порядку денного

«Про внесення змін до Статуту ПрАТ «КОСМЕД» шляхом викладення його в новій редакції».

Внести зміни до Статуту ПрАТ «Космед» шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення Статуту до відповідності з чинним законодавством.

Проект рішення щодо п’ятого питання проекту порядку денного

«Про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «КОСМЕД».

Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «КОСМЕД», у зв’язку із внесення змін до Статуту Товариства. Делегувати Голові Правління ПрАТ «Космед» право підпису Статуту та доручити Голову правління Соболєві Г.О. з правом передоручення проведення державної реєстрації змін до Статуту.

Проект рішення щодо шостого питання проекту порядку денного

«Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КОСМЕД».

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Космед»:

Лавров Вячеслав Веніамінович

Кушнір Ганна Володимирівна

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР»

Проект рішення щодо сьомого питання проекту порядку денного

«Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КОСМЕД».

Кумулятивне голосування

Голова правління _________________________ Г.О. Соболєва

М.П.

Все документы