Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій

27.07.2015

Дата прийняття рiшення щодо викупу власних акцiй та назва уповноваженого органу, який прийняв таке рiшення — 24.07.2015 року, позачерговi загальнi збори Приватного акцiонерного товариства "Космед" (протокол №27 вiд 24.07.2015р.). На зазначених загальних зборах зареєструвались 2 акцiонера, проголусували про прийняття позачерговими Загальними зборами рiшення з питання щодо викупу Товариством розмiщених ним акцiй.
Перiод викупу та порядок викупу (дата початку й закiнчення викупу та порядок викупу:
1. Датою початку викупу акцiй є 24.07.2015 р й закiнчення викупу- 24.08.2015 р.
2. Акцiонер Товариства подає на iм'я Голови правлiння Товариства письмову пропозицiю про викуп належних йому простих iменних акцiй Товариства протягом 1 (одного) робочого дня вiд дати прийняття рiшення позачерговими Загальними зборами;
3. Письмова пропозицiя про викуп є безвiдкличною i безумовно акцептується Товариством з дати її подання;
4. Договiр про викуп акцiй укладається мiж Товариством та акцiонером протягом 3 (трьох) робочих днiв з дати отримання Товариством пропозицiї про викуп;
5. Оплата викуплених акцiй та здiйснення дiй, необхiдних для зарахування викуплених акцiй на емiсiйний рахунок Товариства в депозитарнiй системi, здiйснюється в порядку, передбаченому укладеним договором, на умовах попередньої поставки цiнних паперiв, не пiзнiше останнього дня строку викупу, встановленого позачерговими Загальними зборами;
6. Загальний строк викупу не перевищує 1 (одного) мiсяця вiд дати прийняття позачерговими Загальними зборами;
7. У випадку неподання Товариству письмової пропозицiї про викуп протягом строку, визначеного цим рiшенням, акцiонер вважається таким, що вiдмовилась вiд своїх прав на викуп належних їй акцiй Товариством, встановлених цим рiшенням.
Iнформацiя про мету викупу акцiй: здiйснення викупу акцiй з метою їх подальшого анулювання. Номiнальна та ринкова вартiсть акцiй та прибуток на акцiю за рiчною фiнансовою звiтнiстю року, який передував датi прийняття рiшення про викуп акцiй: дорiвнює 0,25 грн. за одну просту iменну акцiю, що дорiвнює ринковiй вартостi акцiй, визначену незалежним оцiнювачем ТОВ “Адамiл” (код ЄДРПОУ 22956963) та затвердженою Наглядовою радою Товариства . Прибуток на акцiю за рiчною фiнансовою звiтнiстю року станом на 31.12.2014р. становить 0,07 грн.
Тип, форма iснування i кiлькiсть акцiй, що пiдлягають викупу: викупу пiдлягають простi iменнi акцiї ПрАТ “Космед” в кiлькостi 2 400 000 (два мiльйонiв чотириста тисяч) штук;
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi акцiй, що пiдлягають викупу, до статутного капiталу - 10% ;
Найменування юридичних або фiзичних осiб акцiонерiв, володiють 10% i бiльше вiдсотками акцiй станом до викупу акцiй- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТАСК-БРОКЕР», яка станом до викупу володiє 19,5833 % статутного капiталу ПрАТ “Космед” та фiзична особа, яка станом до викупу володiє 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй станом до викупу акцiй.
Прiзвище, iм'я та по батьковi членiв наглядової ради та/або виконавчого органу або найменування юридичної особи, у яких викуповуються акцiї, iз зазначенням кiлькостi акцiй, якими вони володiють, та частки у загальнiй кiлькостi акцiй станом до викупу акцiй: у членiв Наглядової Ради ПрАТ "Космед" акцiї не викупаються.
Дата викупу власних акцiй, їх тип, кiлькiсть, частка вiд статутного капiталу: переднiй викуп власних акцiй 29 травня 2015 року, акцiї простi iменнi в кiлькостi 9 600 000 штук (дев’ять мiльйонiв шiстсот тисяч), що становить 40 % вiд статутного капiталу Товариства.
Випуск акцiй, що пiдлягають викупу зареєстровано — 13 липня 2010 року,
Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй - 245/10/1/10.
Найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску акцiй, що пiдлягають викупу- ТУ ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi.

Все документы