Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

25.02.2016

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Космед"2. Код за ЄДРПОУ 31841350 3. Місцезнаходження 04071, Київ, Хорива 55а 4. Міжміський код, телефон та факс 044 537 35 24 5. Електронна поштова адреса ceo@cosmed.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.cosmed.com.ua 7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Згідно Протоколу Наглядової ради № 231 від 19.02.2016 достроково припинено повноваження, члена Правлiння Ковальчук Лариси Петрiвни, паспорт серiї СМ 351892, виданий ЦСВМ в Києво-Святошинським РВ України в м.Києві . Посадова особа перебувала на посадi з 29.05.2015 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом акцiй у статутному капiталi Товариства не володiє.

-19.02.2016 року обрано членом Правління Яремчук Катерину Юріївну паспорт серія ТТ 280844, виданий Голосіївським РУ ГУ ДМС України у м. Києві 30.05.2015 року. За останні пять років обіймала посаду головного бухгалтера. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,на який призначено особу – 3 (три) роки.

Згідно Протоколу Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Космед» № 28 від 19.02.2016 року прийняте рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

-19.02.2016 р. достроково припинені повноваження Голови Наглядової ради Лаврова В’ячеслава Веніаміновича. Часткою в статутному капiталi володiє - 40,4167%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 9700000 акцiй. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Строк, протягом якого перебував на посадi : з 29.05.2015 р.

-19.02.2016 р. достроково припинені повноваження члена Наглядової ради Кушнiр Ганни Володимирiвни. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого перебувала на посадi: з 29.05.2015 р.

-19.02.2016 р достроково припинені повноваження члена Наглядової ради ТОВ «ТАСК». Часткою в статутному капiталi не володiє. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 29.05.2015 р.

Згідно Протоколу Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Космед» № 28 від 19.02.2016 року

- обрано членом Наглядової Ради Лаврова Вячеслава Венiамiновича. За рiшенням Наглядової Ради Товариства вiд 19.02.2016 року (протокол №232 вiд 19.02.2016 р) обрано головою Наглядової Ради Лаврова Вячеслава Венiамiновича .За останнi п"ять рокiв обiмав посаду- голови Наглядової Ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Часткою в статутному капiталi володiє- 40,4167%.Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 9700000 акцiй.Строк, на який призначено особу: 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- обрано членом Наглядової ради Кушнiр Ганну Володимирiвну. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини немає. За останні п’ять років обіймала посаду Голови правління, члена Наглядової ради. Строк, на який призначено особу – 3 (три) роки.

- обрано членом Наглядової ради ТОВ «ТАСК-брокер» Часткою в статутному капiталi володiє – 9,5833%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 2300000 акцiй. Строк, на який призначено особу – 3 (три) роки.

Згідно Протоколу Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Космед» № 28 від 19.02.2016 року

-припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Тадєєвої Свiтлани Василiвни. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого перебувала на посадi: з 29.05.2015 р.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Царегородцевої Катерини Анатолiївни. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого перебувала на посадi: з 29.05.2015 р.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Шелудченко Олександри Леонiдiвни. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого перебувала на посадi: з 29.05.2015 р.

- обрано одноособового Ревізора Тадєєву Свiтлану Василiвну. За останнi п"ять рокiв обiймала посаду- -директор. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Часткою в статутному капiталi не володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 (три) роки.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова правління Соболєва Г.О.

Все документы