повідомленння про проведення річних загальних зборів

20.01.2016

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Космед"

(далі– Товариство, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Хорива, 55-а,ідентифікаційний код 31841350)

Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори), які відбудуться "19"лютого 2016 року о 14:00 годині за місцезнаходженням Товариства: м.Київ, вул. Хорива, 55-а, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, які прибули для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД», відбудеться за місцем проведення Загальних зборів "19" лютого 2016 року з 13:00 до 13:45. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:станом на 24 годину 15.02.2016 року.

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД», оформлену у відповідності до чинного законодавства України.

Під час підготовки до чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ«КОСМЕД» акціонери мають право ознайомитися з матеріалами річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД». Ознайомлення з документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається починаючи з дати надіслання даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю у робочий час з 9.00 до 18.00 за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55-а,каб.№ 2, за заявою на ім'я Голови правління Товариства. В день проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» ознайомлення акціонерів з матеріалами чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається також у місці проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» з 09:00 до 13:45.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами– Соболєва Ганна Олександрівна. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (044) 537-35-24.

Перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах (порядок денний):

1.Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної комісії.

2. Про обрання секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД».

3. Про затвердження регламенту проведення зборів та затвердження порядку голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

4. Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОСМЕД» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

  1. Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОСМЕД» за 2015 рік. Прийняття та затвердження висновків за наслідками розгляду звіту.
  2. Про визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «КОСМЕД» на 2016 рік.
  3. Про затвердження річного звіту ПрАТ «КОСМЕД» та балансу ПрАТ «КОСМЕД» за 2015 рік.
  4. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОСМЕД» за 2015 рік.
  5. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КОСМЕД».
  6. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КОСМЕД».
  7. Про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Космед».
  8. Про обрання одноособового ревізора ПрАТ «КОСМЕД».
  9. Проанулювання викуплених акціонерним товариством акцій без зміни розмірустатутного капіталу.

15.Про затвердження результатів діяльності товариства за рік, у якому отримано прибуток, який є джерелом підвищення номінальної вартості решти акцій.

16. Про визначення частини прибутку, що використовується для підвищення номінальної вартості решти акцій.

17. Про випуск акцій нової номінальної вартості. Затвердження рішення про випуск акцій Товариства нової номінальної вартості.

18. Про внесення змін до статуту Товариства в частині зміни номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

19. Про затвердження нової редакції статуту ПрАТ «КОСМЕД».

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) *

Найменування показника

період

2015рік

2014 рік

Усього активів

32926

37183

Основні засоби

460

891

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

13093

16906

Сумарна дебіторська заборгованість

18285

15276

Грошові кошти та їх еквіваленти

948

1841

Нерозподілений прибуток

10165

7267

Власний капітал

376

376

Статутний капітал

6000

6000

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

7995

7500

Чистий прибуток (збиток)

2898

1350

Середньорічна кількість акцій (штук)

24000000

24000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)

12000000

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

3000

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

65

126

Голова правління _________________________ Г.О. Соболєва

М.П.

*- показники попередні.

Все документы