Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

30.04.2015Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

Дзюба Станіслав Валентинович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСМЕД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

31841350

4. Місцезнаходження

04071м. КиївПодiльськiй р-нм. Київвул. Хорива, 55-А

5. Міжміський код, телефон та факс

04453735240445373524

6. Електронна поштова адреса

sdzyuba@cosmed.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річноїінформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2015


(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"82 (2086)

30.04.2015


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці

cosmed.com.ua

в мережі Інтернет

30.04.2015

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремівиди діяльності -

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичнихосіб -

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря -

5. Інформаціяпро рейтингове агентство -

6. Інформаціяпро засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій(розміру часток, паїв) -

7. Інформація про посадових осіб емітента: -

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осібемітента X

2) інформація про володіння посадовими особами емітентаакціями емітента X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками табільше акцій емітента X

9. Інформація про загальні збори акціонерів X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про осіб, послугами яких користуєтьсяемітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформаціяпро облігації емітента -

3) інформаціяпро інші цінні папери, випущені емітентом -

4) інформація про похідні цінні папери -

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітногоперіоду -

13. Опис бізнесу -

14. Інформація про господарську та фінансову діяльністьемітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковоювартістю) X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов'язання емітента X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізаціїосновних видів продукції -

5) інформація про собівартість реалізованої продукції -

15. Інформація про забезпечення випуску боргових ціннихпаперів-

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації проіпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X

17. Інформація про стан корпоративного управління X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій -

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечногопокриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та йогоспіввідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з циміпотечним покриттям -

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечногопокриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з циміпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складііпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечногопокриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечнихоблігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітногоперіоду -

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечнихоблігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом накінець звітного року -

20. Інформація про наявність прострочених боржникомстроків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики),права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечногопокриття -

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -

23. Основні відомості про ФОН -

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -

27. Правила ФОН -

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту) -

30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно доМіжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) -

32. Звіт простан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частиниоб'єкта) житлового будівництва) -

33. Примітки

До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнiформи: "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі видидіяльності" - за звітний період емітент не одержував ліцензій (дозволів)на окремі види діяльності. "Відомості щодо участі емітента в створенніюридичних осіб" - за звiтний перiод емiтент не брав участі в створенніюридичних осіб. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" -посада корпоративного секретаря не передбачена. "Iнформацiя про рейтинговеагентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугамирейтингова агенства. "Процентні облігації", "Дисконтніоблігації", "Цільові (безпроцентні) облігації" - за звiтнийперiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося. "Інформація пропохідні цінні папери" - за звiтний перiод випускiв похідних цiнних паперiвемiтента не реєструвалося. "Інформація про інші цінні папери, випущеніемітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій,іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)" - за звiтний перiод випускiвiнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про викупвласних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупувласних акцiй не вiдбувалося. "Інформація про зобов'язання емітента (закожним випуском облігацій)", "Інформація про зобов'язання емітента(за іпотечними цінними паперами )", "Інформація про зобов'язанняемітента (за сертифікатами ФОН)", «Інформація про зобов'язання емітента(за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами))»,«Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями вкорпоративні права)» - не надається в зв’язку з відсутністю.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСМЕД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичноїособи (за наявності)

А01 № 603901

3. Дата проведення державної реєстрації 25.12.2001

4. Територія (область) м.Київ

5. Статутний капітал (грн) 6000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, щопередано до статутного капіталу державного (національного) акціонерноготовариства та/або холдингової компанії 0

8. Середня кількість працівників (осіб) 121

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування видудіяльності та коду за КВЕД

46.45Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами

46.46Оптова торгівля фармацевтичними товарами

47.75 Роздрібнаторгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованихмагазинах

10. Органи управління підприємства

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), якийобслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публічне акцiонерне товариство "ОТП Банк"

2) МФО банку

300528

3) поточний рахунок 26008001306923

4) найменування банку (філії, відділення банку), якийобслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публічне акцiонерне товариство "ОТП Банк"

5) МФО банку 300528

6) поточний рахунок 26008001306923

Інформація щодо освіти та стажу роботипосадових осіб емітента

1)Посада

Головний бухгалтер

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мальована Наталія Сергіївна

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/нд/н д/н

4)Рік народження**

1983

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

5

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ " Дистрибуційно-логістична компанія " Прогрес"

8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2013не визначено

9)Опис

Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода здiйснювалась згiдно штатному розпису, в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (рокiв) - 5. Попереднi посади: головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та інших персональних даних.

1)Посада

Член Ревізійної комісії

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кушнiр Ганна Володимирiвна

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/нд/н д/н

4)Рік народження**

1971

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

7

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Генеральна iнвестицiйна компанiя", брокер

8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2013на 3 роки

9)Опис

Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПрАТ "Космед". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 7. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та інших персональних даних.

1)Посада

Голова Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лавров Вячеслав Венiамiнович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/нд/н д/н

4)Рік народження**

1963

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

20

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Генеральна iнвестицiйна компанiя", Генеральний директор

8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2013на 3 роки

9)Опис

Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ "Космед". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 20. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та інших персональних даних.

1)Посада

Член Правлiння

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шаманський Дмитро Олександрович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/нд/н д/н

4)Рік народження**

1981

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

7

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

СПД Базильський А.В., супервайзер

8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2013на 3 роки

9)Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй формi здiйснювалась згiдно штатного розпису, в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 7. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та інших персональних даних.

1)Посада

Голова Правлiння

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дзюба Станiслав Валентинович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/нд/н д/н

4)Рік народження**

1969

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

16

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ТОВ "Київ Брок Сервiс 96"

8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2013на 3 роки

9)Опис

Повноваження та обов'язки Голови правлiння визначенi Статутом ПрАТ "Космед". Винагорода здiйснювалась згiдно штатному розпису, в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 16. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та інших персональних даних.

1)Посада

Член правління

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лазебник Максим Володимирович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/нд/н д/н

4)Рік народження**

1984

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

3

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

головний фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, торговий представник, керівник напрямку

8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2013на 3 роки

9)Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй формi здiйснювалась згiдно штатного розпису, в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 3. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та інших персональних даних.

1)Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Верьовкiн Костянтин Михайлович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/нд/н д/н

4)Рік народження**

1970

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

17

Все документы