Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

30.04.2013

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

Загальні відомості

Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСМЕД"

Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

31841350

Місцезнаходження емітента

04071 Україна м. Київ Подiльськiй р-н м. Київ вул. Хорива, 55-А

Міжміський код, телефон та факс емітента

0445373524 0445373524

Електронна поштова адреса емітента


Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2013


(дата)

Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 83 (1587)

30.04.2013


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

Річна інформація розміщена на власній сторінці

cosmed.com.ua

в мережі Інтернет

30.04.2013

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

-

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

-

е) інформація про рейтингове агентство

-

є) інформація про органи управління емітента

-

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

-

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

-

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

-

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

-

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

-

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

-

г) інформація про похідні цінні папери

-

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

-

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

-

10. Опис бізнесу

-

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

-

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

-

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

-

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

-

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

-

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

-

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

-

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

-

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

-

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

-

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

-

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

-

20. Основні відомості про ФОН

-

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

-

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

-

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

-

24. Правила ФОН

-

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

-

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)

-

30. Примітки

До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - за звітний період емітент не одержував ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності. "Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод емiтент не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств. "Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства. " Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента (фізичні особи)" - не надається у зв'язку з відсутністю. "Процентні облігації, Дисконтні облігації, Цільові (безпроцентні) облігації" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося. «Інформація про похідні цінні папери» - за звiтний перiод випускiв похідних цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося. "Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. Інформація щодо замовлених та виданих сертифікатів цінних паперів", "Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. Інформація щодо замовлених бланків сертифікатів інших цінних паперів", "Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. Інформація щодо виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді", "Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. Інформація щодо виданих власникам сертифікатів інших цінних паперів" - випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй формi. "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. "Інформація про зобов'язання емітента (за кожним кредитом)", "Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій)", "Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами )", "Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН)", «Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами))», «Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права)» - не надається в зв’язку з відсутністю.
Основні відомості про емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСМЕД"

Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "КОСМЕД"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Поштовий індекс

04071

Область, район

м. Київ м. Київ, ПОДIЛЬСЬКИЙ р-н

Населений пункт

м. Київ

Вулиця, будинок

вул. Хорива, 55-А

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва

А01 № 603901

Дата державної реєстрації

25.12.2001

Орган, що видав свідоцтво

Подiльська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя

Зареєстрований статутний капітал (грн.)

6000000

Сплачений статутний капітал (грн.)

6000000

Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публічне акцiонерне товариство "ОТП Банк"

МФО банку

300528

Поточний рахунок

26008001306923

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публічне акцiонерне товариство "ОТП Банк"

МФО банку

300528

Поточний рахунок

26008001306923

Основні види діяльності

51.45.0

[2005]Оптова торгiвля парфумерними та косметичними товарами

51.46.0

[2005]Оптова торгiвля фармацевтичними товарами

51.19.0

[2005]Посередництво в торгiвлi товарами широкого асортименту

Посада

Головний бухгалтер

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бабенко Iнна Георгiївна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 281710 16.05.1997 Гайворонським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

Рік народження**

1972

Освіта**

вища

Стаж керівної роботи (років)**

13

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "СПIК-ТАЙМ", головний бухгалтер

Опис

Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода за 2012 р. здiйснювалась згiдно штатного розпису, в натуральнiй формi не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не вiдбувались, прийнята на роботу 03.12.2011 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 13. Попереднi посади: головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посада

Член Ревізійної комісії

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кушнiр Ганна Володимирiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 137721 20.06.1996 Харкiвським РУ ГУ МВС України у м. Києвi

Рік народження**

1971

Освіта**

вища

Стаж керівної роботи (років)**

5

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Генеральна iнвестицiйна компанiя", брокер

Опис

Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПрАТ "Космед". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 5. Попереднi посади: ЗАТ "Генеральна iнвестицiйна компанiя", брокер. Посадова особа працює та займає посаду Голови правлiння в ЗАТ "Готель на Революцiйнiй", 04073, м. Київ, пр-т Московський, 23.

Посада

Голова Наглядової ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лавров Вячеслав Венiамiнович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

40 08 754064 15.05.2009 ТП №61 УФМС по м. Санкт-Петербург та Ленiнград. обл. по м. Санкт-Петербург, код пiдроздiлу 780-061

Рік народження**

1963

Освіта**

вища

Стаж керівної роботи (років)**

18

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Генеральна iнвестицiйна компанiя", Генеральний директор

Опис

Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ "Космед". Вин

Все документы