Річна інформація емітента за 2013 рік

30.04.2014

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

Дзюба Станіслав Валентинович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.04.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСМЕД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

31841350

4. Місцезнаходження

04071м. КиївПодiльськiй р-нм. Київвул. Хорива, 55-А

5. Міжміський код, телефон та факс

04453735240445373524

6. Електронна поштова адреса

sdzyuba@cosmed.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014


(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"82 (1835)

30.04.2014


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

cosmed.com.ua

в мережі Інтернет

30.04.2014

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

-

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

-

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

-

5. Інформація про рейтингове агентство

-

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

-

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

-

11. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

-

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

-

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

-

4) інформація про похідні цінні папери

-

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

-

13. Опис бізнесу

-

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

-

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

-

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

-

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

-

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

-

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

-

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

-

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

-

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

-

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

-

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

-

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

-

23. Основні відомості про ФОН

-

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

-

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

-

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

-

27. Правила ФОН

-

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

-

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

-

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

-

33. Примітки

До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - за звітний період емітент не одержував ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності. "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звiтний перiод емiтент не брав участі в створенні юридичних осіб. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - посада корпоративного секретаря не передбачена. "Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод емiтент не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств. "Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства. " Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента (фізичні особи)" - не надається у зв'язку з відсутністю. "Процентні облігації, Дисконтні облігації, Цільові (безпроцентні) облігації" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося. «Інформація про похідні цінні папери» - за звiтний перiод випускiв похідних цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося. "Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. Інформація щодо замовлених та виданих сертифікатів цінних паперів", "Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. Інформація щодо замовлених бланків сертифікатів інших цінних паперів", "Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. Інформація щодо виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді", "Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. Інформація щодо виданих власникам сертифікатів інших цінних паперів" - випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй формi. "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. "Інформація про зобов'язання емітента (за кожним кредитом)", "Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій)", "Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами )", "Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН)", «Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами))», «Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права)» - не надається в зв’язку з відсутністю.
III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСМЕД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 603901

3. Дата проведення державної реєстрації

25.12.2001

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

6000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

121

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.45Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами

46.46Оптова торгівля фармацевтичними товарами

47.75Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах

10. Органи управління підприємства

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публічне акцiонерне товариство "ОТП Банк"

2) МФО банку

300528

3) поточний рахунок

26008001306923

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публічне акцiонерне товариство "ОТП Банк"

5) МФО банку

300528

6) поточний рахунок

26008001306923

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)Посада

Головний бухгалтер

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мальована Наталія Сергіївна

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/нд/н д/н

4)Рік народження**

1983

5)Освіта**

вища

6)Стаж керівної роботи (років)**

4

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ " Дистрибуційно-логістична компанія " Прогрес"

8)дата обрання та термін, на який обрано

20.03.2013не визначено

9)Опис

Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода за 2013 р. здiйснювалась згiдно штатного розпису, в натуральнiй формi не виплачувалась. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 4. Попереднi посади: головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та інших персональних даних.

1)Посада

Член Ревізійної комісії

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кушнiр Ганна Володимирiвна

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/нд/н д/н

4)Рік народження**

1971

5)Освіта**

вища

6)Стаж керівної роботи (років)**

6

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Генеральна iнвестицiйна компанiя", брокер

8)дата обрання та термін, на який обрано

20.03.2013на 3 роки

9)Опис

Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПрАТ "Космед". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 6. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та інших персональних даних.

1)Посада

Голова Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лавров Вячеслав Венiамiнович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/нд/н д/н

4)Рік народження**

1963

5)Освіта**

вища

6)Стаж керівної роботи (років)**

19

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Генеральна iнвестицiйна компанiя", Генеральний директор

8)дата обрання та термін, на який обрано

20.03.2013на 3 роки

9)Опис

Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ "Космед". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 19. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та інших персональних даних.

1)Посада

Член Правлiння

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шаманський Дмитро Олександрович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/нд/н д/н

4)Рік народження**

1981

5)Освіта**

вища

6)Стаж керівної роботи (років)**

6

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

СПД Базильський А.В., супервайзер

8)дата обрання та термін, на який обрано

20.03.2013на 3 роки

9)Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй формi здiйснювалась згiдно штатного розпису, в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 6. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та інших персональних даних.

1)Посада

Голова Правлiння

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дзюба Станiслав Валентинович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/нд/н д/н

4)Рік народження**

1969

5)Освіта**

вища

6)Стаж керівної роботи (років)**

15

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ТОВ "Київ Брок Сервiс 96"

8)дата обрання та термін, на який обрано

20.03.2013на 3 роки

9)Опис

Повноваження та обов'язки Голови правлiння визначенi Статутом ПрАТ "Космед". Винагорода здiйснювалась згiдно штатному розпису, в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб, щодо Голови правлiння за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвно

Все документы