Повідомлення про проведення Загальних зборів

15.02.2013

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 20.03.2013
Дата публікації 15.02.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Космед"
Юридична адреса* 04071, м. Київ, вул. Хорива, 55-А
Керівник* Дзюба Станіслав Валентинович - Голова правління. Тел: 0445373524
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство
«КОСМЕД»
(місцезнаходження товариства: 04071, м. Київ, вулиця Хорива, будинок 55-А)

Повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КОСМЕД» відбудуться 20 березня 2013 року за адресою: 04071, м. Київ, вулиця Хорива, будинок 55-А (четвертий поверх, зал засідань).
Початок зборів о 14-00 годині.
Реєстрація учасників зборів з 13-30 год. до 13-50 год.
Акціонеру необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 година 14 березня 2013 року.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, у робочі дні з 9. 00 до 18.00 за місцезнаходженням Товариства: 04071, м. Київ, вулиця Хорива, будинок 55-А, четвертий поверх. Відповідальна особа Дзюба Станіслав Валентинович.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Звіт Наглядової ради, звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ “ КОСМЕД” за 2012 рік.
2. Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ „КОСМЕД” за 2012 рік. Затвердження звіту Ревізійної комісії.
3. Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства за 2012 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ “ КОСМЕД” за 2012р.
5. Відкликання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КОСМЕД».
6. Обрання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КОСМЕД».
7. Відкликання Ревізійної коміссії Приватного акціонерного товариства «КОСМЕД».
8. Обрання Ревізійної коміссії Приватного акціонерного товариства «КОСМЕД».
9. Відкликання Правління Приватного акціонерного товариства «КОСМЕД».
10. Обрання Голови правління Приватного акціонерного товариства «КОСМЕД».
11. Обрання членів правління Приватного акціонерного товариства «КОСМЕД».
12. Внесення змін до Статуту Товариства.

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 33610 45651
Основні засоби 2205 2736
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 14943 19442
Сумарна дебіторська заборгованість 15922 23473
Грошові кошти та їх еквіваленти 540 -
Нерозподілений прибуток 4234 4049
Власний капітал 1182 1585
Статутний капітал 6000 6000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 22194 34017
Чистий прибуток (збиток) 185 254
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 130 140

Телефон для довідок: 044 537 3524Голова правління
ПрАТ «КОСМЕД» ___________________ С.В. Дзюба

Все документы