Повідомлення про проведення Загальних зборів

04.02.2014

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 04.02.2014
Дата публікації 04.02.2014 16:28:44
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Космед"
Юридична адреса* 04071, м. Київ, вул. Хорива, 55-А
Керівник* Дзюба Станіслав Валентинович - Голова правління. Тел: 0445373524
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство
«КОСМЕД»
(місцезнаходження товариства: 04071, м. Київ, вулиця Хорива, будинок 55-А)

Повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КОСМЕД» відбудуться 12 березня 2014 року за адресою: 04071, м. Київ, вулиця Хорива, будинок 55-А (четвертий поверх, зал засідань).
Початок зборів о 10-00 годині.
Реєстрація учасників зборів з 09-00 год. до 09-45 год в день проведення загальних зборів.
Акціонеру необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу.
Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 година 05 березня 2014 року.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, у робочі дні з 9. 00 до 18.00 за місцезнаходженням Товариства: 04071, м. Київ, вулиця Хорива, будинок 55-А, четвертий поверх. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами- Голова правління Товариства Дзюба Станіслав Валентинович.
Перелік питань, що виносяться на голосування:- Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Звіт Наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОСМЕД» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОСМЕД» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «КОСМЕД» на 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «КОСМЕД» та балансу ПрАТ «КОСМЕД» за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОСМЕД» за 201 Зр.
8. Внесення змін до Статуту ПрАТ «КОСМЕД».
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис, гри.)

Найменування показника період
2013 рік 2012 рік
Усього активів 37759 33610
Основні засоби 1514 2205
Довгострокові та фінансові інвестиції
Запаси 18804 14943
Сумарна дебіторська заборгованість 15271 15922
Г рошові кошти та їх еквіваленти 2170 540
Нерозподілений прибуток 5584 4234
Власний капітал 780 1182
Статутний капітал 6000 6000
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 25395 22194
Чистий прибуток (збиток) 1350 185
Середньорічна кількість акцій (штук)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 121 130

Телефон для довідок: 044 537 35 24
Голова правління ПрАТ «КОСМЕД» С.В. Дзюба

Все документы