Відомості про зміну складу посадових осіб

12.11.2014

I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Космед" 2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство 3. Місцезнаходження емітента 04071 Хорива 55а 4. Код за ЄДРПОУ 31841350 5. Міжміський код та телефон, факс 044 537 35 24 044 537 35 24 6. Електронна поштова адреса Достроково припинено повноваження : Члена наглядової ради Ольшанського Олександра Яковича, за рiшенням позачергових загальних зборiв вiд 10.11.2014року (протокол №24 вiд 10.11.2014р.) ,згоди на розкриття паспортних даних не надано.Часткою в статутному капiталi не володiє.Строк,протягом якого перебував на посадi : з 01.06.2010р.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Обрано: Членом Наглядової ради товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТАСК" , за рiшенням позачергових загальних зборiв вiд 10.11.2014року (протокол №24 вiд 10.11.2014р.,який володiє 19,5833% статутного капiталу товариства.Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк,на який призначено особу: 3 роки.
Розмiр пакета акцiй емiтента,якi належать цiй особi: 4700000 акцiй.


Все документы