ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

19.02.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Приватне акціонерне товариство
«Космед»,
код ЄДРПОУ: 31841350(надалі - Товариство)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів

      Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул. Хорива, б.55-а.
      Дата проведення чергових загальних зборів: 20 березня 2015 року.
      Час початку загальних зборів: 11-30 в день проведення загальних зборів.
      Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Хорива, б.55-а, актовий зал.
      Реєстрація акціонерів та їхніх представників: з 08-00 до 11-00 в день проведення загальних зборів за адресою проведення річних загальних зборів.
      Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24:00 год. 16 березня 2015 р.
      Для участі у загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, або інший документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
      До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Хорива, б.55-а. у робочі дні з 9-00 до 18-00, у день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
      Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Товариства Дзюба Станіслава Валентинович, тел./ф. (044) 537-35-24.

Перелік питань, які виносяться на голосування - Порядок денний:
1.    Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства
2.    Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
3.    Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4.    Звіт Наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5.    Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОСМЕД» за 2014 рік. Прийняття рішення за
       наслідками розгляду звіту.
6.    Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ  «КОСМЕД» за 2014 рік.
        Прийняття та затвердження висновків  за наслідками розгляду звіту.
7.    Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ  «КОСМЕД» на 2015 рік.
8.    Затвердження річного звіту ПрАТ  «КОСМЕД» та балансу ПрАТ  «КОСМЕД» за 2014 рік.
9.    Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОСМЕД» за 2014р.
10.    Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11.    Обрання членів Ревізійної комісії.
12.    Обрання голови Ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

2014рік

2013 рік

Усього активів

37183

37759

Основні засоби

891

1514

Довгострокові та фінансові інвестиції

 

 

Запаси

16906

18804

Сумарна дебіторська заборгованість

17545

15271

Грошові кошти та їх еквіваленти

1841

2170

Нерозподілений прибуток

7267

5584

Власний капітал

376

780

Статутний капітал

6000

6000

Довгострокові зобов’язання

 

 

Поточні зобов’язання

23540

25395

Чистий прибуток (збиток)

1683

1350

Середньорічна кількість акцій (штук)

 

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

121

121

                                                                       
             
Голова правління             _________________________               С.В. Дзюба

Все документы