Відомості про зміну складу посадових осіб

04.06.2015

Достроково припинено повноваження, у зв"язку з обранням нового складу членiв Правлiння :члена Правлiння Мальованої Наталiї Сергiївни , за рiшенням засiдання Наглядової Ради вiд 29.05.2015року (протокол №224 вiд 29.05.2015р.),на пiдставi заяви про звiльнення за власним бажанням Мальованої Н.С.. Часткою в статутному капiталi не володiє. Строк,протягом якого перебувала на посадi : з 21.01.2015р.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Достроково припинено повноваження, у зв"язку з обранням нового складу членiв Правлiння :члена Правлiння Бiрюкова Iгора Костянтиновича , за рiшенням засiдання Наглядової Ради вiд 29.05.2015року (протокол №224 вiд 29.05.2015р.) . Часткою в статутному капiталi не володiє.Строк,протягом якого перебував на посадi : з 21.01.2015р.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

У зв"язку з обранням нового складу членiв Правлiння було обрано:членом Правлiння Ковальчук Ларису Петрiвну , за рiшенням засiдання Наглядовой Ради вiд 29.05.2015року (протокол №224 вiд 29.05.2015р).За останнi п"ять рокiв обiймала посаду: головного бухгалтера.Часткою в статутному капiталi не володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк,на який призначено особу: 3 роки.

У зв"язку з обранням нового складу членiв Правлiння було обрано:членом Правлiння Криворучко Оксану Миколаївну , за рiшенням засiдання Наглядовой Ради вiд 29.05.2015року (протокол №224 вiд 29.05.2015р). За останнi п"ять рокiв обiймала посади-бригадир вiддiлу;заступник начальника складу.Часткою в статутному капiталi не володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк,на який призначено особу: 3 роки.

Достроково припинено повноваження, у зв"язку з обранням нового складу Наглядової Ради:голови Наглядової Ради Лаврова Вячеслава Венiамiновича , за рiшенням позачергових загальних зборiв вiд 29.05.2015року (протокол №26 вiд 29.05.2015р.).Часткою в статутному капiталi володiє - 40,4167% .Розмiр пакета акцiй емiтента,якi належать цiй особi: 9700000 акцiй.Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Строк,протягом якого перебував на посадi : з 20.03.2013р.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Достроково припинено повноваження, у зв"язку з обранням нового складу Наглядової Ради :члена Наглядової Ради Капустiної Наталiї Богданiвни , за рiшенням позачергових загальних зборiв вiд 29.05.2015року (протокол №26 вiд 29.05.2015р.) Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Часткою в статутному капiталi володiє - 40,00% .Розмiр пакета акцiй емiтента,якi належать цiй особi: 9600000 акцiй.Строк,протягом якого перебувала на посадi : з 20.03.2013р.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Достроково припинено повноваження, у зв"язку з обранням нового складу Наглядової Ради :члена Наглядової Ради ТОВ "ТАСК" , за рiшенням позачергових загальних зборiв вiд 29.05.2015року (протокол №26 вiд 29.05.2015р.) .Часткою в статутному капiталi володiє - 19,5833% .Розмiр пакета акцiй емiтента,якi належать цiй особi: 4700000 акцiй.Строк,протягом якого перебував на посадi : з 10.11.2014р.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Позачерговими загальних зборах вiд 29.05.2015року (протокол №26 вiд 29.05.2015р.) було обрано членом Наглядової Ради Лаврова Вячеслава Венiамiновича. За рiшенням Наглядової Ради Товариства вiд 29.05.2015року(протокол №223 вiд 29.05.2015р)обрано головою Наглядової Ради Лаврова Вячеслава Венiамiновича .За останнi п"ять рокiв обiмає посаду- голови Наглядової Ради.Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Часткою в статутному капiталi володiє- 40,4167%.Строк,на який призначено особу :3 роки.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

У зв"язку з обранням нового складу Наглядової Ради було обрано :Членом Наглядової Ради Кушнiр Ганну Володимирiвну , за рiшенням позачергових загальних зборiв вiд 29.05.2015року (протокол №26 вiд 29.05.2015р.).За останнi п"ять рокiв обiймала посаду-член Ревiзiйної комiсiї, Голови правлiння.Часткою в статутному капiталi не володiє.Строк,на який призначено особу :3 роки.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

У зв"язку з обранням нового складу Наглядової Ради було обрано :Членом Наглядової Ради ТОВ "ТАСК", за рiшенням позачергових загальних зборiв вiд 29.05.2015року (протокол №26 вiд 29.05.2015р.).Часткою в статутному капiталi володiє- 19,5833%.Строк,на який призначено особу :3 роки.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Припинено повноваження, у зв"язку з обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї :Голови Ревiзiйної комiсiї Лесика Валерiя Миколайовича , за рiшенням позачергових загальних зборiв вiд 29.05.2015року (протокол №26 вiд 29.05.2015р).Часткою в статутному капiталi не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк,протягом якого перебував на посадi :вiд 20.03.2015р.

Припинено повноваження, у зв"язку з обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї:члена Ревiзiйної комiсiї Кушнiр Ганни Володимирiвни , за рiшенням позачергових загальних зборiв вiд 29.05.2015року (протокол №26 вiд 29.05.2015р).Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк,протягом якого перебувала на посадi :вiд 20.03.2015р.

Припинено повноваження, у зв"язку з обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї:члена Ревiзiйної комiсiї Верьовкiна Константина Михайловича , за рiшенням позачергових загальних зборiв вiд 29.05.2015року (протокол №26 вiд 29.05.2015р).Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк,протягом якого перебував на посадi :вiд 20.03.2015р.

У зв"язку з обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї було обрано:Головою Ревiзiйної комiсiї Тадєєву Свiтлану Василiвну , за рiшенням позачергових загальних зборiв вiд 29.05.2015року (протокол №26 вiд 29.05.2015р).За останнi п"ять рокiв обiймала посаду- -директор .Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Часткою в статутному капiталi не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк,на який призначено особу: 3 рокiв.

У зв"язку з обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї було обрано:членом Ревiзiйної комiсiї Царегородцеву Катерину Анатолiївну , за рiшенням позачергових загальних зборiв вiд 29.05.2015року (протокол №26 вiд 29.05.2015р).За останнi п"ять рокiв обiймала посаду-начальник вiддiлу по роботi з клiєнтами. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Часткою в статутному капiталi не володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк,на який призначено особу: 3 рокiв.

У зв"язку з обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї було обрано:членом Ревiзiйної комiсiї Шелудченко Олександру Леонiдiвну , за рiшенням позачергових загальних зборiв вiд 29.05.2015року (протокол №26 вiд 29.05.2015р).За останнi п"ять рокiв обiймала посаду- менеджер з реклами .Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Часткою в статутному капiталi не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк,на який призначено особу: 3 рокiв.

Все документы