Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій

04.06.2015

Дата прийняття рiшення щодо викупу власних акцiй- 29.05.2015року.

Назва уповноваженого органу, який прийняв таке рiшення- позачерговi загальнi збори Приватного акцiонерного товариства "Космед" (протокол №26 вiд 29.05.2015р.). На зазначених загальних зборах зареєструвались 3 акціонера, проголусували про прийняття позачерговими Загальними зборами рішення з питання щодо викупу Товариством розміщених ним акцій.

Перiод викупу та порядок викупу:

1. Датою початку викупу акцій є 29.05.2015р. й закiнчення викупу- 29.06.2015р.

2. Акцiонер Капустiна Наталiя Богданiвна подає на iм'я Голови правлiння Товариства письмову пропозицiю про викуп належних їй 9 600 000 (дев'ять мiльйонiв шiстсот тисяч) простих iменних акцiй Товариства протягом 1 (одного) робочого дня вiд дати прийняття цього рiшення;

3. Письмова пропозицiя про викуп є безвiдкличною i безумовно акцептується Товариством з дати її подання;

4. Договiр про викуп акцiй укладається мiж Товариством та Капустiною Наталiєю Богданiвною протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання Товариством пропозицiї про викуп;

5. Оплата викуплених акцiй здiйснюється в порядку, передбаченому укладеним договором, але не пiзнiше 4 (чотирьох) робочих днiв вiд дати його укладання;

6.Здiйснення дiй, необхiдних для зарахування викуплених акцiй на емiсiйний рахунок Товариства в депозитарнiй системi, здiйснюється в порядку, передбаченому укладеним договором, але не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв вiд дати оплати викуплених акцiй;

7. Загальний строк викупу не перевищує 1 (одного) мiсяця вiд дати прийняття цього рiшення;

8. У випадку неподання Товариству письмової пропозицiї про викуп протягом строку, визначеного цим рiшенням, акцiонер Капустiна Наталiя Богданiвна вважається такою, що вiдмовилась вiд своїх прав на викуп належних їй акцiй Товариством, встановлених цим рiшенням.

Iнформацiя про мету викупу акцiй- здійснення викупу акцій з метою їх подальшого анулювання.

Номiнальна та ринкова вартiсть акцiй та прибуток на акцію за річною фінансовою звітністю року, який передував даті прийняття рішення про викуп- номінальна вартість акції дорівнює 0,25 грн. за одну просту iменну акцiю, що дорівнює ринковій вартості акцій, визначену незалежним оцінювачем ТОВ “Адаміл” (код ЄДРПОУ 22956963) та затвердженою Наглядовою радою Товариства .

Прибуток на акцiю за рiчною фiнансовою звiтнiстю року станом на 31.12.2014р. Становить 0,07 грн.

Тип, форма iснування i кiлькiсть акцiй, що пiдлягають викупу- викупу підлягають простi iменнi акцiї ПрАТ “Космед” в кiлькостi 9 600 000 (дев"ять мiльйонiв шiстсот тисяч) штук;

Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi акцiй, що пiдлягають викупу, до статутного капiталу - 40% ;

Станом до викупу акцiй акцiонером який володiє 10% i бiльше вiдсотками акцiй- є фiзична особа, яка станом до викупу володіє 40 % статутного капіталу ПрАТ “Космед”.

Прiзвище, iм'я та по батьковi членiв наглядової ради та/або виконавчого органу або найменування юридичної особи, у яких викуповуються акцiї, iз зазначенням кiлькостi акцiй, якими вони володiють, та частки у загальнiй кiлькостi акцiй станом до викупу акцiй- член Наглядової Ради ПрАТ "Космед", Капустiна Наталiя Богданiвна, яка володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 9 600 000 штук.

Ранiше викуп власних акцiй не здiйснювався.

Випуск акцiй ,що пiдлягають викупу зареєстровано — 13 липня 2010року,

Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй-245/10/1/10.

Найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску акцiй, що пiдлягають викупу- ТУ ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi.

Все документы